Skyltar med faropiktogram GHS09 "Miljöfarliga ämnen" Seton

6074

Säkerhetsdatablad - Wetrok

R48/20 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning. R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R38 Irriterar huden. R62 Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga. R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

  1. Hushållens inkomster och utgifter
  2. Junior coordinator kfw

Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 1. H410 H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Vattenlevande organismer. Glyfosat är inom EU:s godkännandeprocess klassat som ”giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter” (Aquatic Chronic 2) enligt EFSA.

How to use the Isopa “Walk the Talk” package

Skyddsangivelser (CLP). AVSNITT 2: Farliga egenskaper. 2.1 Klassificering av ögat (Kategori 1), H318. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer (Kategori Cron 3), H412.

Kemikalier och miljön - Hannas Hus

Farligt för vattenlevande organismer

Arsenik är giftigt för växter, djur och människor och är cancerogent. Kreosot är en blandning av flera hundra ämnen.

Farligt för vattenlevande organismer

Riskfraser - R22 - Farligt vid förtäring. - R34 - Frätande. - R38 - Irriterar huden.
Narmaste vallokal

Farligt för vattenlevande organismer

R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. S-FRASER S61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad. 16. ANNAN INFORMATION FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER Nr. R-frastext R22 Farligt vid förtäring.

Starkt sensibiliserande. Farligt vid inandning. Giftigt för vattenlevande organismer . p-aminophenol kan orsaka allergisk hudreaktion och organskador. Misstänks  R22 - Farligt vid förtäring. R38 – Irriterar huden. R43 – Kan ge allergi vid hudkontakt.
Borstbindaregatan göteborg

Farligt för vattenlevande organismer

Syftet med materialet är att öka elevernas medvetenhet om farliga kemikalier De är en viktig källa till föda för många vattenlevande organismer, till exempel  Aug 29, 2012 Mycket farligt ämne. Tandvård. Dibutyltenndilaurat. (massa) Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i. 29 aug 2016 måste ha varningstexten ”Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer” på baksidan. Populärt diskmedel klassat som miljöfarligt.

Skyddsangivelser Farliga komponenter (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008). Kemiskt  H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Skyddsangivelser Farliga komponenter (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008). Kemiskt namn  Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk. 3 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. 2.2. 2 Farliga egenskaper Aquatic Chronic 1 H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med 3077 MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FASTA, N.O.S.
Styra med ipad

sommarjobb gotland 2021
infinita och finita verb
securitas parkering motala
business management stockholm
odd molly skal

HYPO-CHLOR® Neutral 0.52% - Veltek Associates, Inc.

Denna produkt kan orsaka allergisk hudreaktion. Denna produkt är farlig för vattenmiljön (skadlig för vattenlevande organismer med långtidseffekter).

MSDS_SE_301430_WEICONLOCK AN 301-43

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Skyddsangivelser Farliga komponenter (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008). Kemiskt  H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Farliga förbränningsprodukter Giftiga gaser eller ångor. Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R52/53.